Nieuwe voorrangregels

voor partners én kinderen

Tuinders lid ná 31 januari 2009? Schrijf je partner in op huurcontract!

Met de ingebruikname van de nieuwe statuten en reglementen is het instituut 'medehuurder' opgeheven. De band tussen de bond en een lid is in de nieuwe statuten en reglementen voortaan alleen gebaseerd op het verenigingsrecht.

Het lid is immers lid van een vereniging en om die reden zijn de statuten en reglementen van de bond van toepassing.

Het is dan ook logisch de tuin, die aan het lid ter beschikking wordt gesteld, uitsluitend te regelen vanuit de lidmaatschapsverhoudingen dus vanuit het verenigingsrecht.

Dat is minder ingewikkeld dan voorheen waarbij de verhouding tussen de bond en het lid zowel werd beheerst door het verenigingsrecht als door het huurrecht. Bij een beëindiging van de band tussen het lid en de bond moest niet alleen het lidmaatschap worden opgezegd maar ook de huurovereenkomst. Dat laatste wordt in de meeste gevallen vergeten en dat blijkt bij juridische procedures een probleem. Vandaar dat gekozen is voor de eenvoudiger constructie die in de nieuwe statuten en reglementen is vastgelegd.

Dit houdt echter niet in dat ook alle voorkeursrechten van partners en kinderen zijn afgeschaft. Deze rechten zijn nu anders gereglementeerd en bovendien uitgebreid naar de ouders van het lid en zijn partner. Hieronder geven wij graag een nadere toelichting op de nieuwe regels:

De term 'partner' uitgelicht

Als een lid overlijdt dan heeft zijn partner nog steeds een voorkeursrecht bij de overname van de tuin. Dit moet dan wel een partner zijn die voldoet aan de omschrijving zoals die is opgenomen in de begripsbepalingen van de nieuwe voorschriften:

Een bij de bond geregistreerde meerderjarige partner van

een lid, die een huwelijk met die partner heeft gesloten

of met die partner door de ambtenaar van de burgerlijke

stand een akte van registratie van partnerschap heeft

doen opmaken (= geregistreerde partner).

Gelijkgesteld met een geregistreerde partner is de meerderjarige

partner van een lid - beiden ongehuwd en geen

familie in de eerste graad tot elkaar - die ten overstaan

van een notaris een samenlevingsovereenkomst hebben

gesloten, die is ingeschreven in het partnerregister.

Gelijkgesteld met een geregistreerde partner is de meerderjarige

partner van een lid - beiden ongehuwd en geen

familie in de eerste graad tot elkaar - die een gezamenlijke

huishouding voeren en beiden een uittreksel uit de

burgerlijke stand hebben overgelegd waaruit blijkt dat zij

op hetzelfde adres woonachtig zijn.

Onder de oude statuten hoefde een partner niet bij de bond te zijn geregistreerd om van het voorkeursrecht gebruik te kunnen maken. Onder de nieuwe statuten is dit wel verplicht. Alle tuinders, die na 31 januari 2009 als lid worden ingeschreven, doen er dan ook goed aan hun partner meteen als zodanig in te laten schrijven op het huurcontract dat nu overigens Tuinregistratieformulier heet. Daar zijn geen extra kosten meer aan verbonden. Op termijn moeten alle oude huurcontracten worden omgezet naar een tuinregistratieformulier. Zolang dat nog niet is uitgevoerd, geldt echter de volgende overgangsbepaling.

Mocht zich een overlijdensgeval voordoen van iemand die vóór 31 januari 2009 al als lid ingeschreven stond, dan kan de partner van zijn of haar voorkeursrecht gebruik maken als hij of zij voldoet aan bovenstaande begripsomschrijving van een partner. Hij of zij hoeft dan niet persé als partner ingeschreven te staan.


 

Broers & zusters

Voor broers en zusters geldt dat zij alleen een beroep kunnen doen op het voorkeursrecht als zij aantoonbaar twee jaar op één en hetzelfde adres woonachtig zijn en een gezamenlijke huishouding vormen of als zij een samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten. Voor hen geldt dan hetzelfde voorkeursrecht als voor partners.

 

Nieuwe voorrangregels voor partners en kinderen

Kinderen & ouders


Kinderen en ouders van een lid (of van de partner van het lid), of een meerderjarig kind van het lid (of van de partner van het lid) kunnen zich ook een voorkeursrecht verwerven voor de tuin van het lid.

Zij moeten zich dan wel laten inschrijven als aspirant en kunnen pas van hun voorkeursrecht gebruik maken als ze ten minste één jaar ingeschreven staan.

Kinderen die nu ingeschreven staan als medehuurder, krijgen in de loop van 2009 een schrijven van de bond met de vraag of zij ook onder de nieuwe statuten hun voorkeursrecht willen behouden. Zo ja, dan wordt hun medetuinderschap omgezet naar dat van een aspirant en ontvangen zij m.i.v. 2010 rechtstreeks van de bond een acceptgiro voor de contributie van aspirant. Voor deze categorie geldt natuurlijk niet de aanvullende voorwaarde dat zij ten minste één jaar als aspirant ingeschreven moeten staan om van hun voorrechtpositie gebruik te kunnen maken. Zij stonden immers al als medehuurder ingeschreven.

Kinderen die voortaan afzien van hun voorkeursrecht, worden m.i.v. 1 januari 2010 uitgeschreven als medehuurder.

Zij kunnen alleen dit jaar nog gebruik maken van hun voorkeurspositie op basis van het medehuurderschap.

In beide gevallen geldt dat er een nieuwe overeenkomst (Tuinregistratieformulier) moet worden opgemaakt in de loop van dit jaar.

Géén voorrang

Kennissen en L.A.T. relaties voldoen niet aan de gereglementeerde bepalingen met betrekking tot het voorkeursrecht en kunnen dan ook niet bij voorrang in aanmerking komen voor de tuin van het lid, met wie zij deze relatie hebben. Zij kunnen zich het beste laten inschrijven als aspirant. Zodra zij bovenaan de ranglijst staan, kunnen zij op basis daarvan de tuin overnemen van het lid, met dien verstande dat relaties die wel aan het voorkeursrecht voldoen, te allen tijde ook dan voorrang hebben.