Stadsdeel Nieuw-West gaat voortvarend verder met het maken van plannen voor de Brettenzone als aantrekkelijk en duurzaam stadspark. Hierbij betrekken ze zowel bewoners als ondernemers in en rondom de Brettenzone.
Donderdag 5 september waren verschillende tuinders bij een vervolgbijeenkomst, deze keer in onze kantine. Hier werd gebrainstormd over ideeën als meer waterberging, het gebruiken van het water dat er al is (zoals de Haarlemmertrekvaart), hoe het Stadspark aantrekkelijker gemaakt kan worden met bijv. (mobiele) horeca, excursies, plantverkoop door Pantar op ons terrein, aanhaken bij activiteiten van ‘De Tuinen van West’ etc etc. Door mee te denken over dit soort activiteiten laten we als Tuinpark zien mee te willen werken aan een toegankelijker tuinpark, een eis van de gemeente en passend bij de visie van de bond. En als we mee aan tafel zitten, kunnen we meepraten over welke initiatieven wel/niet bij ons passen.    
Ook tuinders die er eerder niet bij waren zijn welkom bij de volgende bijeenkomst:

Donderdag 3 oktober van 18:00-20:30, inclusief eenvoudige maal, nu op Volkstuinpark De Groote Braak.
Aanmelden kan met een mail naar Marissa Buur, Projectleider de Bretten, Stadsdeel Nieuw-West gemeente Amsterdam, debretten@amsterdam.nl

Wat is de visie van de Bond van Volkstuinders over de toekomst van de volkstuinparken?

Samenvattend: Volkstuinparken kunnen hun groene potentieel beter gebruiken door het vergroten van hun maatschappelijke relevantie, door middel van recreatief medegebruik, groene publieksvoorzieningen en buurthuisfuncties. Om dat mogelijk te maken is het wenselijk om tuinparken in functiegebieden te verdelen, de entree opener en uitnodigender te maken en te zorgen voor doorgaande wandelroutes, die voor bezoekers vanuit verschillende in/uitgangen bereikbaar zijn. En om voor een grotere groep gebruikers herkenbaar te zijn, is het wenselijk dat tuinparken zich sterker gaan profileren als stilteparken, met nadruk op groene kernwaarden als rust, ecologie en biodiversiteit.

Lees hier de hele visie van de Bond van Tuinders, opgesteld in december 2018.
In december 2019 komt er een verdere uitwerking.

27 juni 2019
Donderdag 27 juni organiseerde stadsdeel Nieuw-West een avond voor iedereen die mee wil denken over de toekomst van de Brettenzone. Van ons tuinpark waren 5 mensen daarbij aanwezig.
Deze bijeenkomst was vooral een aftrap, met een uitleg over 7 thema’s (zie afbeelding). Er waren heel verschillende mensen aanwezig, zoals ambtenaren, vertegenwoordigers van de Grote Braak, Pantar en andere bedrijven in deze zone, iemand die een wormenhotel wil plaatsen, mensen die nadenken over horeca vogelaars etc. Je kon aangeven over welk thema je mee wilt denken, zo konden wij er voor zorgen dat we bij alle thema’s die ons tuinpark het meest direct raken betrokken worden.