Het bestuur wil aandacht vragen voor het reglement m.b.t. het verblijf op de tuin in de winter en zomer.

Tuinders mogen zich (vooruitlopend op het nieuwe huishoudelijk reglement concept HHR art. 9.9) van 08:00 – 20:00 uur op het tuinpark bevinden in de periode van 1 november tot  1 april. Daarop wordt toegezien. Bij overtreding volgt melding bij de Bond en dat kan in het uiterste geval leiden tot royement.

Wie mogen in het seizoen ’s nachts op de tuin verblijven?
Art. 6.7 Tuinreglement BVV: “… Nachtverblijf is alleen toegestaan aan leden en hun gezinsleden. Op aanvraag van het lid kan het afdelingsbestuur ook aan andere relaties van het lid, voor een periode van ten hoogste  vier weken, van het in dit lid bepaalde dispensatie verlenen. Voor deze bewoning mag geen vergoeding worden gevraagd. …”
Bij overtreding wordt melding gemaakt bij de Bond en dat kan in het uiterste geval tot royement leiden.
Dit zijn zeer zwaarwegende regels. Overtreding hiervan betekent oneigenlijke gebruik van de tuin en dit kan voor de gemeente grond zijn om het huurcontract op te zeggen! Aldus een medewerker van de Bond.