Aan de leden/tuinders, afdelingsbesturen en bondsafgevaardigden van de Bond van Volkstuinders.

Amsterdam, 10 december 2020,
Beste allen,
Het bondsbestuur heeft besloten met onmiddellijke ingang terug te treden.

Het bondsbestuur heeft, voor de coronamaatregelen van kracht waren, twee jaar lang alle afdelingen op de hoogte gebracht van de plannen van de gemeente. Onze visie en het beleidsplan van de Bond “Spijkers met koppen” hebben we in deze jaren aan de leden gepresenteerd. Deze zijn in de bondsvergadering aangenomen en steeds leidend geweest in de overleggen met de gemeente.

Voor de overleggen met de gemeente gold dat de Bond van Volkstuinders en de gemeente Amsterdam elkaar wederzijds op de hoogte hielden met betrekking tot de beleidsvoornemens. Altijd met de afspraak dat het geen onderhandelingen betrof. Uiteindelijk maken zowel Bond als gemeente zijn eigen beleidsplan bekend en laten deze goedkeuren door respectievelijk de bondsvergadering en de gemeenteraad.

De gemeente Amsterdam heeft dit voorjaar een Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid kenbaar gemaakt. In deze nota staat het voorgenomen beleid van de gemeente over de volkstuinen beschreven. Het bondsbestuur heeft in de afgelopen twee jaar in overleggen met de gemeente steeds kritiek geuit op dit nieuwe beleid.

Tot verrassing van het bondsbestuur kwam de gemeente eind november met een “aangepaste Uitvoeringsstrategie” waarin zeer weinig terug te zien is van alle vragen en opmerkingen van het bondsbestuur. De concrete getallen en plannen zorgen nu -terecht- voor veel commotie.
Het bondsbestuur heeft bij de gemeente, zodra het hoorde van deze concrete informatie (vlak voordat het bekend werd bij iedereen) aangegeven dat veel van deze voornemens bij de tuinders en de tuinparken op grote weerstand zou stuiten. En zo geschiedde: u bent allen in het geweer gekomen en dat was blijkbaar nodig.

Het is prachtig dat tuinparken met een alternatief plan op het nieuwe gemeentelijke beleid zijn gekomen. Voor het bondsbestuur is het onbegrijpelijk dat het met alle parken samen ontwikkelde beleidsplan “Spijkers met koppen” geen enkele rol meer speelde voor de gemeente, terwijl het eigenlijk een concretisering van dat plan zou moeten zijn.

Inmiddels heeft op 9 december de raadscommissie vergaderd. De leden van de commissie hebben niets anders gedaan dan alle argumenten herhalen die door het bondsbestuur in de afgelopen twee jaar tot vervelens toe uitgelegd zijn op alle niveaus binnen de gemeente. De wethouder was al eerder op haar schreden teruggekeerd.

Dat wij vele mails ontvangen met de vraag waar ‘de Bond’ – waar eigenlijk ‘het bondsbestuur’ bedoeld wordt – staat in deze ontwikkeling, is voor ons onbegrijpelijk, insinuerend en verwijtend. Het beleidsplan van de Bond van Volkstuinders bepaalt onze inbreng.

Dat zelfs naar buiten toe, in de media, negatief over het bondsbestuur wordt gesproken door afdelingsbestuurders en tuinders is voor ons onaanvaardbaar.

In de Vroegop van afgelopen mei heeft een uitgebreid interview gestaan met wethouder van Doorninck, waarin de huurverhoging expliciet genoemd wordt. Op dit interview heeft niemand gereageerd.

Wat betreft de afsprakenbrief “De Nieuwe Kern’ heeft het bondsbestuur er bij de gemeente op aan gedrongen dat er een waarnemer vanuit de tuinparken bij de gesprekken aanwezig zou zijn. Dit is ook gebeurd.

Het lijkt een gewoonte binnen onze vereniging te zijn, dat wanneer er iets gebeurt wat voor de tuinders niet prettig is, de schuld en het ongenoegen rechtstreeks aan het bondsbestuur worden toegeschreven.

Ook wij zijn tuinders en vrijwilligers. Drie, soms vier dagen per week zijn wij aan het werk voor de Bond en komen wij waar nodig op voor ons aller belang als volkstuinders. Om dan alleen maar onbegrip en wantrouwen t.a.v. het bondsbestuur te ervaren, is gewoonweg niet meer in verhouding.

Wij hebben in de afgelopen jaren veel mensen benaderd om plaats te nemen in het bondsbestuur, maar bijna niemand was daartoe bereid.

Wij zijn niet tot het bondsbestuur toegetreden om schouderklopjes te ontvangen, maar de voortdurende verwijten en het wantrouwen, hebben de motivatie om ons in te zetten voor de tuinparken teniet gedaan.

De kandidaat bestuurders Pauline Dorhout en Jet Tellegen trekken zich eveneens terug en zijn dus niet verkiesbaar.

Eric van der Putten blijft wel verkiesbaar als voorzitter.

Voor de bondsvergadering van aanstaande zaterdag betekent dit dat alleen financiële onderwerpen zullen worden behandeld en de verkiezing van Eric van der Putten.

Vanaf heden zijn wij demissionair bestuurslid en schrijven bij deze verkiezingen uit voor nieuwe bondsbestuurders op zaterdag 16 januari 2021 waarna wij definitief zullen aftreden. Tot die tijd zullen wij alleen die zaken behartigen nodig om aan de financiële verplichtingen van de Bond van Volkstuinders te voldoen.

Met vriendelijke groet,
Ralf Grevelink – voorzitter
Marjon Dekker – secretaris Maarten Kox – bestuurslid juridisch Bert Kuit – bestuurslid groen