Wat zijn de kosten?

Wat kost een volkstuin per jaar?
Als u een volkstuin huurt op Tuincomplex de Bretten moet u rekening houden met een jaarlijks bedrag aan tuinkosten vanaf ongeveer €750,- .

Contributie Bond van Volkstuinders
De contributie voor de bond bedraagt € 85,00 (prijspeil 2019 wordt jaarlijks geïndexeerd).
Deze bijdrage is onder meer bedoeld voor de kantoorkosten en personeelslasten van de Bond. Daarnaast is de Bond lid van de landelijke organisatie van volkstuinders, het AVVN, waarvoor ook per lid een bedrag wordt afgedragen.

Grondhuur
Op tuinpark de Bretten betaalt u € 0,48 per m2 (prijspeil 2019 wordt jaarlijks geïndexeerd). Het totaalbedrag is afhankelijk van de grootte van de tuin en het percentage openbaar groen omdat aan de verhuurder voor het totale park grondhuur moet worden afgedragen. Gebruikelijk is dat de grondhuur voor het algemene gedeelte hoofdelijk wordt omgeslagen over alle leden van het betreffende park. Voor een tuin van 287 m2 bent u op de Bretten jaarlijks € 137,-  kwijt voor de grondhuur van uw eigen tuin en € 156,- als bijdrage voor het algemene gedeelte.

Watergeld en verontreinigingsheffing
De kosten voor het watergeld zijn gerelateerd aan het waterverbruik. Op tuinpark de Bretten heeft elke tuin zijn eigen watermeter. De stand van de meter moet elk jaar worden doorgegeven aan het bestuur voor 1 november. Dit kunt u doen door een email te sturen aan secretaris@tuinparkdebretten.nl of een briefje te deponeren in de rode brievenbus die aan het clubhuis hangt. Geeft u de waterstanden niet of te laat door, dat wordt uw gezet op het verbruik van het voorgaande jaar maal 150%. Zodra de waterstanden weer worden doorgegeven, zal hier een correctie op worden doorgevoerd. Op tuinpark de Bretten betaalt u € 1,50 per m3.  Gebruikelijk is het waterverbruik voor het algemene gedeelte hoofdelijk wordt omgeslagen over alle leden van het park. Dit bedraagt ongeveer €20,- per jaar.

Reinigingsrecht
Voor het ophalen van het huisvuil betaalt u op tuinpark de Bretten ongeveer € 64,- per jaar.

Verzekering tuinder
Het is gebruikelijk dat een lid zijn tuinhuisje, broeikas, schuurtje enz. verzekert tegen brand, storm en inbraak. Dat kan het voordeligst via de collectieve verzekering die de Bond van Volkstuinders heeft afgesloten bij AON.
De premie bedraagt voor een houten tuinhuisje voor brand en storm € 1,75 per € 1.000,- verzekerd bedrag en voor een stenen huisje € 1,15 per € 1.000,- verzekerd bedrag
De premie voor inbraak is € 14,75 per jaar en boven de € 3.000,- € 3,25 per € 1.000,-.
De tuinhuisjes e.d. moeten worden verzekerd tegen herbouwwaarde. Dat is een andere waarde (lees: hoger) dan u verschuldigd bent voor de overname van een tuinhuisje. Deze waarde wordt bepaald door onze interne spelregels die op alle volkstuinparken van de Bond van Volkstuinders hetzelfde zijn. Daarin is bepaald dat de overnamewaarde aan een maximum gebonden is, ongeacht of de werkelijke waarde hoger is. Zo kan het voorkomen dat u een tuinhuisje heeft overgenomen voor € 9.000,00 dat u desondanks moet verzekeren voor € 26.000,00. In geval van brand wordt er namelijk geen rekening gehouden met de interne spelregels van de Bond maar wordt er uitsluitend gekeken welk bedrag u kwijt bent om een zelfde tuinhuisje opnieuw te laten bouwen.

Verzekeringspremie algemeen
De verzekeringspremie voor het complex, machines en de gebouwen € 55,- per jaar.

Onroerendezaakbelasting
De belastingdienst heft deze belasting op de verenigingsgebouwen. Hier vallen onder: het clubhuis, de bestuurskamer, het winkeltje en het gebouw van de bouwcommissie. Dit bedraagt ongeveer € 6,- per jaar.

Afdelingsbijdrage
Dit is een algemene bijdrage die aan diverse doeleinden kan worden besteed. Dit gaat vooral om grote projecten en onvoorziene kosten. De leden hebben hier inspraak op tijdens de algemene ledenvergadering. Voor tuinpark de Bretten bedraagt dit jaarlijks € 110,-.

Onderhoud complex en gebouwen
Tuinpark de Bretten heeft verschillende gebouwen en machines en gebieden die onderhouden en vernieuwd moeten worden. Wij vragen van elke tuinder hiervoor een bijdrage van € 65,- per jaar.

Elektraverbruik
Het tuinpark heeft ook algemeen elektraverbruik, zoals de verlichting op het park, de fontein in de vijver, het clubhuis, de bestuurskamer, het winkeltje en het gebouw van de bouwcommissie. Hiervoor betaalt elke tuinder € 25,- per jaar. Bijna alle huisjes zijn inmiddels aangesloten op elektra. Hiervoor betaalt de tuinder € 0,25 per verbruikte KwH. De standen worden door het bestuur opgenomen.

Administratiekosten
De laatste post op de jaarrekening zijn de administratiekosten van € 1,50 per jaar.