Beste tuinders,

Het seizoen staat gelukkig op het punt van beginnen. Kijken jullie ook zo uit naar de lente en zomer? Achter de schermen van de Bretten gebeurt een hoop. Het bestuur is bezig om samen met tuinders een inschatting te maken van de kosten voor onderhoud en de werkuren die nodig zijn op De Bretten over een periode van 10 jaar.

We verwachten het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in mei aan jullie te kunnen presenteren. We vragen jullie ook om eens stil te staan en na te denken wat nu de kernactiviteiten zijn op ons tuinpark.

Daarnaast vragen we ook aandacht voor onze statuten;
Het tuinreglement Artikel 6 - Algemene rechten en verplichting met betrekking toe de tuin.
Dit is te vinden op de website van de bond. Lees dit eens door. www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/statutenenreglementenbvv2017-08-16.pdf

Het komende seizoen zijn bestuursleden op zaterdag van 10:00-12:00 aanwezig in de bestuurskamer voor vragen van de tuinders.

We wensen alvast iedereen veel tuinplezier. Op een prettig samenwerking en een mooi tuinseizoen.

Het bestuur


Belangrijk, goed lezen!

Tuinreglement Artikel 6 - Algemene rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin

Tuinreglement Artikel 6 - lid 3a
Het is een lid niet toegestaan om; het aan hem ter beschikking gestelde tuin aan een ander ter
beschikking te stellen.
Tuinreglement Artikel 6 – lid 7
Nachtverblijf is alleen toegestaan aan leden en hun gezinsleden. Op aanvraag van het lid kan het
afdelingsbestuur ook aan andere relaties van het lid , voor een periode van ten hoogste vier weken,
van het in dit lid bepaalde dispensatie verlenen.
Tuinreglement Artikel 6 – lid 8
Als de controle op de naleving van de in leden 1 t/m 7 bedoelde bepalingen daartoe noodzaakt, zijn
ten minste twee leden van het desbetreffende afdelingsbestuur of van het bondsbestuur, dan wel
twee door het afdelingsbestuur of het bondsbestuur aangewezen gemachtigden bevoegd gezamenlijk
de tuinen en bouwsels te betreden.
Statuten Art. 6 – lid 4
Het lid is niet bevoegd om zonder voorafgaande goedkeuring van het desbetreffende
afdelingsbestuur zijn bouwsels en/of beplantingen aan een ander lid of een derde te verkopen, te
verhuren of ter beschikking te stellen, dan wel om de bouwsels en of beplantingen aan een derde in
zekerheid over te dragen.

We zullen op het bovenstaande gaan letten. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn neem dan
contact met ons op:
secretaris@tuinparkdebretten.nl
Het bestuur
‚Äč