Belangrijk, goed lezen!

Tuinreglement Artikel 6 -
Algemene rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin

Tuinreglement Artikel 6 - lid 3a
Het is een lid niet toegestaan om de aan hem ter beschikking gestelde tuin aan een ander ter beschikking te stellen.

Tuinreglement Artikel 6 – lid 7
Nachtverblijf is alleen toegestaan aan leden en hun gezinsleden. Op aanvraag van het lid kan het afdelingsbestuur ook aan andere relaties van het lid, voor een periode van ten hoogste vier weken, van het in dit lid bepaalde dispensatie verlenen.

Tuinreglement Artikel 6 – lid 8
Als de controle op de naleving van de in leden 1 t/m 7 bedoelde bepalingen daartoe noodzaakt, zijn ten minste twee leden van het desbetreffende afdelingsbestuur of van het bondsbestuur, dan wel twee door het afdelingsbestuur of het bondsbestuur aangewezen gemachtigden bevoegd gezamenlijk de tuinen en bouwsels te betreden.

Statuten Art. 6 – lid 4
Het lid is niet bevoegd om zonder voorafgaande goedkeuring van het desbetreffende afdelingsbestuur zijn bouwsels en/of beplantingen aan een ander lid of een derde te verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen, dan wel om de bouwsels en of beplantingen aan een derde in zekerheid over te dragen.

We zullen op het bovenstaande gaan letten. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn neem dan
contact met ons op:
secretaris@tuinparkdebretten.nl
Het bestuur
‚Äč